Vysílací studio: 546 606 606
Dopravní linka: 546 220 220
ALOE BLACC - I Need A Dollar
Playlist
ALOE BLACC
I Need A Dollar
Právě vysílá:
Hitrádio City
Rocková noc

ŠAMPIONÁT Hitrádia City: Vyhrávejte tisíce korun každé ráno!

ŠAMPIONÁTŮM DOBA NEPŘEJE. V roce 2020 nebyl jediný, letos to bude kdo ví jak. Jistotu má jenom jeden. ŠAMPIONÁT NA HITRÁDIU! 

Velká hra o peníze pokračuje!  Na vědomost se dává, že v pondělí 18. ledna startuje ve SNÍDANI ŠAMPIONŮ s Johanem a Ondrou na Hitrádiu City obnovený velkolepý ŠAMPIONÁT – jediný, který se letos koná!

Utrhněte si svůj díl ze štědrých PRIZE MONEY. 

Každý den bude vaším úkolem rozluštit 3 ukázky z hitů, které znáte z našeho vysílání.  Za každý uhodnutý získáte tisícovku… a na závěr můžete svou výhru zdvojnásobit díky DOUBLE ukázce. Denně tak můžete vyhrát až 6.000 korun.

Správnou odpovědí se rozumí buď celé jméno interpreta, nebo název songu. Jo a máte na to 10 sekund.

Letošní rok je zkouškou pro celý svět…i ten sportovní byl nenávratně poškozený. Všechny velké sportovní události byly zrušeny. Jediný šampionát, který se letos hraje, je ten ve Snídani šampionů na Hitrádiu.

UŽIJTE SI HO S NÁMI! REGISTRUJTE SE DO SOUTĚŽE ZDARMA VYPLNĚNÍM NAŠEHO FORMULÁŘE A ČEKEJTE NA TELEFON Johana a Ondry v rámci Snídaně šampionů každé ráno mezi 6:00  a 9:00!

POZOR! NOVĚ MŮŽETE VYHRÁVAT PENÍZE I NA FACEBOOKU Hitrádia City VE HŘE ŠAMPIONÁT HITRÁDIA NA FACEBOOKU! Pravidla najdete níže.

Soutěžní formulář

--------------

Pravidla soutěže „ŠAMPIONÁT NA HITRÁDIU – ANEB TEN JEDINÝ, KTERÝ SE LETOS HRAJE “

I. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže „ŠAMPIONÁT NA HITRÁDIU – ANEB TEN JEDINÝ, KTERÝ SE LETOS HRAJE “ (dále jen „soutěž“) je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 299/132, PSČ 120 00, IČO: 267 65 586, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 8140 (dále jen „organizátor soutěže“).

II. Účast v soutěži

 1. Účastníkem soutěže mohou být výhradně osoby, které dovršily 18 let věku.
 2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi soutěže a osoby jim blízké dle § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé nebo partneři těchto osob.
 3. Účastníky soutěže se stávají posluchači stanic Hitrádio Orion, Hitrádio City Brno, Hitrádio Vysočina, Hitrádio FM, Hitrádio Černá hora, Hitrádio Dragon, Hitrádio FM Plus, Hitrádio Faktor, Hitrádio City 93,7FM (dále jen „Hitrádia“), kteří během doby trvání soutěže splní podmínky uvedené v čl. III. těchto pravidel a akceptují tato pravidla soutěže.
 4. Registrací na kterékoliv z následujících webových stránek:

(dále jen „Webové stránky“)

účastník soutěže vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a plně svéprávný, a dále vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito pravidly soutěže.        

 

III.  Registrace do soutěže

 1. Podmínkou k účasti v soutěži je registrace na Webových stránkách. V rámci registrace musí soutěžící povinně uvést jméno, příjmení, věk, město bydliště, telefonní číslo a emailové adresu. Kdo v době trvání soutěže učiní registraci Webových stránkách, stává se soutěžícím (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).
 2. Dále má soutěžící možnost v rámci registrace udělit souhlas pro případ výhry se zveřejněním jména, příjmení, města bydliště a zvukového záznamu na Webových stránkách a sociálních sítích Hitrádií a může také udělit souhlas se zasíláním newsletteru organizátora soutěže na e-mail.
 3. Soutěž se koná v termínu od 18. 1. 2021 do ukončení soutěže (dále jen „doba trvání soutěže“) Soutěž bude probíhat každý pracovní den mezi 6:00 a 9:00 v rámci vysílání Snídaně šampionů.

IV. Mechanismus soutěže

 1. Moderátoři Snídaně šampionů každý den z registrovaných soutěžících vyberou jednoho, který dostane šanci soutěžit v živém vysílání o výhru až 6.000 Kč.
 2. Pokud se vybranému soutěžícímu není možné dovolat na první pokus, ztrácí šanci soutěžit a moderátoři vyberou dalšího soutěžícího.
 3. Vybranému soutěžícímu moderátor pustí postupně celkem 3 hudební ukázky + jednu dobrovolnou bonusovou. Jeho úkolem je jasně říct buď název songu (hudebního díla), nebo interpreta (výkonného umělce), který je v ukázce. Ukázky jsou různých délek a obtížností, všechny ale srozumitelné a vycházející z playlistu Hitrádií.
 4. Správnou odpovědí se rozumí buď celé jméno interpreta, nebo název songu. Pokud je interpretů víc, jedná se o tzv. featuring, stačí pouze jméno hlavního interpreta. Název songu musí být uveden zcela přesně.
 5. Správná odpověď musí zaznít v časovém limitu 10 sekund, jinak se k ní nepřihlíží. Časový limit začíná běžet od konce ukázky.
 6. Pokud soutěžící správně odpoví první soutěžní ukázku, vyhrává 1.000 Kč. 
 7. Pokud soutěžící správně odpoví druhou soutěžní ukázku, zvyšuje se celková výhra na 2.000 Kč
 8. Pokud soutěžící správně odpoví třetí soutěžní ukázku, zvyšuje se celková výhra na 3.000 Kč
 9. Pokud soutěžící neodpoví správně na některou z ukázek, získává pouze naposledy vyhranou částku a soutěž pro něj končí.
 10. Pokud soutěžící správně identifikuje název songu nebo interpreta všech tří ukázek dostane možnost nechat si pustit bonusovou ukázku a v případě správné odpovědi zdvojnásobit výhru a vyhrát celkem 6.000 Kč. Pokud ale soutěžící nezná správnou odpověď u bonusové ukázky, přichází o celou dosavadní výhru. Bonusová ukázka je dobrovolná, před jejím položením moderátor upozorní soutěžícího na riziko ztráty celé výhry v případě špatné odpovědi.
 11. Bude-li mít organizátor soutěže oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník soutěže ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 12. V průběhu soutěže může dojít k mimořádným soutěžním kolům, ve kterých budou zdvojnásobeny finální výhry. Tato skutečnost bude oznámena organizátorem ve vysílání.

V. Výhra a její předání

 1. Výhrou v soutěži je finanční částka v rozmezí 1.000 Kč – až 12.000 Kč.
 2. Výherce bude vyzván, aby do 7 dnů od výhry sdělil organizátorovi soutěže číslo bankovního účtu, na který si přeje výhru poukázat. Pokud výherce v této lhůtě organizátorovi soutěže číslo účtu nesdělí, ztrácí na výhru nárok.
 3. Výhra bude výherci předána bankovním převodem na jím uvedený účet do 14 dnů.
 4. Výherce není povinen výhru přijmout. V takovém případě však nemá nárok na žádnou jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.
 5. Výhra bude vydána jedině za předpokladu, budou-li údaje výherce totožné s údaji, na které byl soutěžící registrován.

VI. Zpracování osobních údajů soutěžících a výherce

 1. Registrací do soutěže každý účastník bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno a příjmení a jeho zvukový záznam ze soutěže ve vysílání Hitrádií, a na webových stránkách Hitrádií, to s ohledem na příslušný mechanismus soutěže. Záznamy rozhlasového vysílaní jsou archivovány na základě zákona č. 231/2001 Sb., po dobu 30 dní. Provozovatelem rozhlasového vysílání Hitrádií je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2.
 2. Za účelem organizace soutěže a předání výhry, splnění zákonných povinností, a případného vypořádání právních nároků, zpracovává organizátor osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu – jména, příjmení, věku, města bydliště, telefonního čísla, emailové adresy a v případě výherců také čísla bankovního účtu. Správcem Vašich osobních údajů bude organizátor, tj. MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem a kontaktní adresou Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 26765586, tel. +420 224 409 111, email: gdpr@hitradio.cz (dále také jen „správce“). Správce zpracovává osobní údaje manuálně a elektronickou formou po dobu trvání rozhlasové soutěže a po dobu tří (3) let po jejím skončení. Zvukový záznam telefonického hovoru s výhercem bude uchován po dobu třiceti (30) dní jako součást záznamu rozhlasového vysílání.
 3. Poskytnutí osobních údajů je nutné pro realizaci předání výher v rozhlasové soutěži a splnění zákonných povinností z toho vyplývajících.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s., IČ: 27604942, se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2, která je provozovatelem Webových stránek Hitrádií.
 5. Pokud soutěžící udělí souhlas se zveřejněním svého jména a města bydliště a zvukových záznamů na Webových stránkách a sociálních sítích Hitrádií a pro účely informování účastníků soutěže o výhrách nebo o průběhu soutěže, může tento souhlas kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu výherce bude prováděno po dobu jednoho (1) roku.
 6. Výherce, jako subjekt údajů, má právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů a další práva, především pokud zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o omezení zpracování, provedení opravy, doplnění, přenos nebo výmaz osobních údajů. Výherce má dále právo podat námitku vůči jednotlivým účelům zpracováním a operacím zpracování. V případě, že má výherce podezření, že zpracování jeho osobních údajů neprobíhá v souladu s platnými právními předpisy, může podat stížnost u dozorového orgánu tj. Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.
 7. Informace o zpracování osobních údajů si můžete přečíst rovněž v dokumentu Zpracování osobních údajů účastníka soutěže, který je uveřejněn na Webových stránkách Hitrádií.

 

VII.  Společná ustanovení

 1. Výhru v soutěži zajistí organizátor soutěže. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné místo ní požadovat jiné plnění.
 2. Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat soudní cestou.
 3. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v zaviněném jednání organizátora soutěže.
 4. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Webových stránkách Hitrádií
 5. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.
 6. Originál těchto pravidel je uložen v sídle organizátora soutěže společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., na adrese Bělehradská 299/132, Praha 2, PSČ 120 00.

 

Pravidla soutěže „ŠAMPIONÁT HITRÁDIA NA FACEBOOKU “

I. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže „ŠAMPIONÁT HITRÁDIA NA FACEBOOKU “ (dále jen „soutěž“) je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 299/132, PSČ 120 00, IČO: 267 65 586, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 8140 (dále jen „organizátor soutěže“).

II. Účast v soutěži

 1. Účastníkem soutěže mohou být výhradně osoby, které dovršily 18 let věku.
 2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi soutěže a osoby jim blízké dle § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé nebo partneři těchto osob.
 3. Účastníky soutěže se stávají fanoušci facebookových stránek stanic Hitrádio Orion, Hitrádio City Brno, Hitrádio Vysočina, Hitrádio FM, Hitrádio Černá hora, Hitrádio Dragon, Hitrádio FM Plus, Hitrádio Faktor, Hitrádio City 93,7FM (dále jen „FB Hitrádií“), kteří během doby trvání soutěže splní podmínky uvedené v čl. III. těchto pravidel a akceptují tato pravidla soutěže.

účastník soutěže vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a plně svéprávný, a dále vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito pravidly soutěže.        

 

III.  Registrace do soutěže

 1. Podmínkou k účasti v soutěži je vložení komentáře s odpovědí na soutěžní otázku pod soutěžní příspěvek na FB Hitrádií. Kdo v době trvání soutěže vloží takovýto komentář, stává se soutěžícím (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).
 2. Dále má soutěžící možnost v rámci registrace udělit souhlas pro případ výhry se zveřejněním jména, příjmení, města bydliště a zvukového záznamu na Webových stránkách a sociálních sítích Hitrádií a může také udělit souhlas se zasíláním newsletteru organizátora soutěže na e-mail.
 3. Soutěž se koná v termínu od 1. 2. 2021 do ukončení soutěže (dále jen „doba trvání soutěže“).

IV. Mechanismus soutěže

 1. Moderátoři Snídaně šampionů vloží na FB Hitrádí soutěžní příspěvek. Fanoušci FB Hitrádií budou na jeho základě odpovídat v komentáři pod příspěvkem na soutěžní otázku.
 2. V den ukončení soutěže Organizátor vylosuje ze správných odpovědí na FB Hitrádií jednoho jediného výherce.
 3. Bude-li mít organizátor soutěže oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník soutěže ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

V. Výhra a její předání

 1. Výhrou v soutěži je finanční částka v rozmezí 1.000 Kč – až 12.000 Kč.
 2. Výherce bude vyzván, aby do 7 dnů od výhry sdělil organizátorovi soutěže číslo bankovního účtu, na který si přeje výhru poukázat. Pokud výherce v této lhůtě organizátorovi soutěže číslo účtu nesdělí, ztrácí na výhru nárok.
 3. Výhra bude výherci předána bankovním převodem na jím uvedený účet do 14 dnů.
 4. Výherce není povinen výhru přijmout. V takovém případě však nemá nárok na žádnou jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.
 5. Výhra bude vydána jedině za předpokladu, budou-li údaje výherce totožné s údaji, na které byl soutěžící registrován.

VI. Zpracování osobních údajů soutěžících a výherce

 1. Registrací do soutěže každý účastník bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno a příjmení a jeho zvukový záznam ze soutěže ve vysílání Hitrádií, a na webových stránkách Hitrádií, to s ohledem na příslušný mechanismus soutěže. Záznamy rozhlasového vysílaní jsou archivovány na základě zákona č. 231/2001 Sb., po dobu 30 dní. Provozovatelem rozhlasového vysílání Hitrádií je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2.
 2. Za účelem organizace soutěže a předání výhry, splnění zákonných povinností, a případného vypořádání právních nároků, zpracovává organizátor osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu – jména, příjmení, věku, města bydliště, telefonního čísla, emailové adresy a v případě výherců také čísla bankovního účtu. Správcem Vašich osobních údajů bude organizátor, tj. MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem a kontaktní adresou Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 26765586, tel. +420 224 409 111, email: gdpr@hitradio.cz (dále také jen „správce“). Správce zpracovává osobní údaje manuálně a elektronickou formou po dobu trvání rozhlasové soutěže a po dobu tří (3) let po jejím skončení. Zvukový záznam telefonického hovoru s výhercem bude uchován po dobu třiceti (30) dní jako součást záznamu rozhlasového vysílání.
 3. Poskytnutí osobních údajů je nutné pro realizaci předání výher v rozhlasové soutěži a splnění zákonných povinností z toho vyplývajících.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s., IČ: 27604942, se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2, která je provozovatelem Webových stránek Hitrádií.
 5. Pokud soutěžící udělí souhlas se zveřejněním svého jména a města bydliště a zvukových záznamů na Webových stránkách a sociálních sítích Hitrádií a pro účely informování účastníků soutěže o výhrách nebo o průběhu soutěže, může tento souhlas kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu výherce bude prováděno po dobu jednoho (1) roku.
 6. Výherce, jako subjekt údajů, má právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů a další práva, především pokud zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o omezení zpracování, provedení opravy, doplnění, přenos nebo výmaz osobních údajů. Výherce má dále právo podat námitku vůči jednotlivým účelům zpracováním a operacím zpracování. V případě, že má výherce podezření, že zpracování jeho osobních údajů neprobíhá v souladu s platnými právními předpisy, může podat stížnost u dozorového orgánu tj. Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.
 7. Informace o zpracování osobních údajů si můžete přečíst rovněž v dokumentu Zpracování osobních údajů účastníka soutěže, který je uveřejněn na Webových stránkách Hitrádií.

 

VII.  Společná ustanovení

 1. Výhru v soutěži zajistí organizátor soutěže. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné místo ní požadovat jiné plnění.
 2. Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat soudní cestou.
 3. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v zaviněném jednání organizátora soutěže.
 4. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Webových stránkách Hitrádií
 5. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.
 6. Originál těchto pravidel je uložen v sídle organizátora soutěže společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., na adrese Bělehradská 299/132, Praha 2, PSČ 120 00.